Photobooth.CityofRH.HolidayParty.2015 - TimelessArtsLLC